Tagged: tourism

Ενεργειακό Πιστοποιητικό-Υποχρεωτικό παντού!

Ενεργειακή κλάση και σε όλες τις αγγελίες ακινήτων!

Οδηγίες σχετικές με τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών που δημιουργεί η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» .

Στην εγκύκλιο αναλύονται οι νέοι κανόνες σε σχέση με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, ως προς τις Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), την ενημέρωση μισθωτών – αγοραστών, αλλά και τις υποχρεώσεις μεσιτών, διαφημιστών, Τύπου και ιδιοκτητών ακινήτων για κάθε διαφημιστική καταχώρηση, που θα ισχύσουν από 1.1.2021

Οι ρυθμίσεις της νέας αυτής απόφασης έχουν ως εξής:
1. Διαφημίσεις – μεσιτικές υπηρεσίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που διατίθεται προς πώληση ή προς μίσθωση, απαιτείται να έχει ήδη ΠΕΑ ώστε να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις, δηλαδή σε κάθε αγγελία στον τύπο ή σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως και σε κάθε ανάρτηση – αναφορά στα μεσιτικά γραφεία δηλώνεται με ευκρίνεια η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ώστε η ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας να αποτελεί βασικό συγκριτικό στοιχείο για την διαμόρφωση της επιλογής του ενδιαφερόμενου αγοραστή / ενοικιαστή. Τα μεσιτικά γραφεία μπορούν να αναλαμβάνουν εντολή μεσιτείας με την προϋπόθεση ότι πριν την οποιαδήποτε διαφήμιση και καταχώριση (τύπο, διαδίκτυο, ακόμη και σε αναρτήσεις και καταλόγους στην έδρα τους) θα έχουν τα στοιχεία έγκυρου ΠΕΑ. Οι διαφημιστές, οι εφημερίδες και οι ηλεκτρονικές σελίδες αγγελιών δεν θα παραλαμβάνουν αγγελίες προς δημοσίευση που δεν θα έχουν δήλωση ενεργειακής κατηγορίας.

2. Ελάχιστες Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης Νέων Κτιρίων (άρθρα 4 & 6). Όλα τα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ και εξειδικεύονται στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» και ιδίως στο κεφάλαιο 7 αυτής.

Εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες κτιρίων:
α) κτίρια προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Τα «μνημεία», κατά την έννοια του ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.» (Α  153) εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία.
β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας. Αφορά αποκλειστικά κτίρια ή κτιριακές μονάδες που έχουν νόμιμη πολεοδομικά χρήση λατρευτικού χώρου (γνωστής & αναγνωρισμένης θρησκείας) ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται από θρησκευτικούς οργανισμούς ως κοιτώνες, γραφεία, σχολεία κ.ά. δεν εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία των εξαιρέσεων.

γ) βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αποθήκες – Logistics, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων – μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, σιδερωτήρια, οργανωμένα πλυντήρια ρούχων και αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης.

δ) προσωρινής χρήσης κτίρια, αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – και αγροτικά κτίρια – πλην κατοικιών – εργοστασιακοί οικίσκοι, κατασκευές για περιοδικές – εποχικές εκθέσεις.

ε) μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.), για τα οποία ισχύουν μόνον οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους.
ζ) Περιπτώσεις ιδιοκτησιών οι οποίες εκ της πολεοδομικής χρήσης δεν είναι «δομικά έργα» όπως ανοικτοί ή κλειστοί χώροι στάθμευσης και πλυντήρια αυτοκινήτων, περίπτερα, υπαίθρια θέατρα & συναυλιακοί χώροι, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές μονάδες, στάβλοι, σφαγεία κ.ά.

3. Όλα τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκύκλιο και το νόμο.

4. Στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους (60%) των αναγκών σε ΖΝΧ (ζεστό νερό χρήσης) από ηλιοθερμικά συστήματα.

5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του.

6. Υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (άρθρο 12) υπάρχει:  α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και αφορά τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ (οι άδειες που εκδόθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ 2010 και εμπίπτουν στις διατάξεις του),
β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου,
δ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου,
ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Η υπαγωγή στη κατηγορία αυτή αφορά κάθε υπηρεσία που είναι ανοιχτή στο κοινό όπως οι διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τα σχολικά συγκροτήματα, υπουργεία.

7. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (άρθρο 12, παρ. 6 & 7). Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας και τα μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (περιπτώσεις β  και ε  της παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α ), όμως, η έκδοση ΠΕΑ είναι δυνατή εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους. Δεν επιτρέπεται η έκδοση ΠΕΑ για τις περιπτώσεις που αναφέραμε στην παρ. 1 της παρούσας.

8. Υποχρεωτική η ενημέρωση νέων αγοραστών ή ενοικιαστών για την ενεργειακή κατάταξη κτιρίου διαμέσου του ΠΕΑ.

Κατά την διαδικασία της πώλησης ή της κάθε είδους μίσθωσης κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή προ της σύνταξης του μισθωτηρίου ή πωλητηρίου συμβολαίου και παραδίδεται το αντίγραφό του στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή κατά την πώληση ή μίσθωση. Η υποχρέωση ενημέρωσής του, ισχύει ήδη από 9.1.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιρίων και από την 9.7.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.
Η ύπαρξη του ΠΕΑ κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) επιβεβαιώνεται με την καταχώριση των στοιχείων του στην αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Η δωρεάν παραχώρηση δεν είναι μίσθωση και δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ (δεν εξετάζεται η σχέση των Αντισυμβαλλόμενων). Η παραχώρηση ή ενοικίαση τμήματος κτιριακής μονάδας δεν απαιτεί την έκδοση ΠΕΑ δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση ΠΕΑ για μέρος κτιριακής μονάδας (π.χ. ενοικίαση υπνοδωματίου σε διαμέρισμα, ή τμήματος

διαμερίσματος για χρήση επαγγελματικής έδρας ελεύθερου επαγγελματία),
Συνεπώς υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρισης των στοιχείων του στην αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία, η έκδοση ΠΕΑ και πρόκειται για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο.
Συνεπώς, η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται:
– σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης με τον ίδιο μισθωτή του αυτού ακινήτου.
– όταν για οποιοδήποτε λόγο γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. μετασχηματισμός επιχειρήσεων).
Όμως αν κατά την σύναψη της αρχικής σύμβασης δεν είχε εκδοθεί ΠΕΑ, ενώ απαιτούταν, τότε εκδίδεται άμεσα και παραδίδεται στον μισθωτή. Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ, είναι σαφές ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ αλλά απαιτείται να δηλώνεται ο λόγος της εξαίρεσης (π.χ. κτίριο ωφέλιμης επιφανείας μικρότερο από 50 τ.μ.).

9. Ο έλεγχος εγκυρότητας ΠΕΑ γίνεται βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου, της ημερομηνίας έκδοσης και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας (βλ. εικόνα 1), καταχωρώντας τα εν λόγω στοιχεία στο σχετικό πεδίο «Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ.» του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στην ιστοσελίδα www.buildingacert.ar.

10. Επιβολή προστίμου: Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ (ενώ οφείλεται), παράλειψης προσυμβατικής ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου, διαφήμισης – μεσιτείας χωρίς αναφορά της ενεργειακής κατάταξης της κτιριακής μονάδας/ κτιρίου και μη καταχώρισης των στοιχείων του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ


Moving fast is the key to a good property deal

The competition to find a great property deal is high. So, what can you do to make sure you get there first?

By Zoe Dare Hall

Great property deals are about motivation and opportunity. The motivation of vendors and developers who have to sell, no matter what. And the opportunism of investors who know when to drive a hard bargain.

Surprisingly, the motivation to sell may not be that high now.

Lender forbearance is currently allowing borrowers in financial difficulty more time to sell…

So the competition to find deals is high. What can you do to get there first?

Present yourself to estate agents as a serious buyer who can make a quick decision. The best traction is ready finance and the ability to exchange quickly without borrowing or needing mortgage approval.

If you are immediately proceedable, you’ll be first on the viewing list.

Check the area that has what your tenants need. Is there handy transport and shops, is it near the university and good nightlife? Look at your competition on property sites to see what the going rent is and which properties take time to rent out – and do the maths thoroughly before make your move.

Visit the properties before you decide. If it’s a renovation project, get a survey done. Check the legal documents, either downloaded from the seller’s website or requested from the vendor’s solicitor and check with your own solicitor that there are no covenants that could affect the property’s value.

Another deal-sourcing method is to grill lettings agents about landlords who are seeking to reinvest elsewhere, either to free up funds or for retirement.

The property may come with the added advantage of the tenants in situ and furnishings. This could be a really good deal. You can track what the rental performance has been with the agent, including maintenance, improvements and voids.

Or if you are looking for new-build, target developers at key moments – when they are about to present the bank with client reservation fees as proof of funding, or near the end of construction, when they are keen to move on.

“Developers often get customers who decide not to buy after 12 weeks for silly reasons such as a leaky tap, so when we have a motivated client who can exchange quickly, they’ll offer discounts as high as 20 per cent in prime locations.”

Ultimately, the key to making a profit is the price you pay, not the price you sell for. Spot where an area or house is undervalued and make an offer, or look for sellers who revise their house price consistently over a short period as they probably need a quick sale.

“To help beat the competition, constant communication with estate agents is essential to ensure the investor is approached before the property hits the market.”


The Zagori Experience in Northern Greece

The Rugged Rush of the Zagori

by Maria Paravantes.

Nestled in the northern Pindus mountain range amid rugged cliffs, rushing waters, lush forests and breath-taking alpine lakes are the tiny stone villages of the Zagori, known as the Zagorochoria. These remote little gems dot the slopes of the Pindus and in their embrace the visitor discovers the secrets of centuries literally carved in stone and carried on through local traditions and hospitality.

Dilofo Village square

The ‘mesohori’ or central village square in Dilofo with the ubiquitous plane tree at its heart.

Located in the Epirus region, northwestern Greece, a long winding road connects the 46 Zagorochoria, which offer their guests an unforgettable travel experience: everything from extreme sports like rafting, canoeing, kayaking, mountain biking and trekking to horseback riding, mountain climbing and sampling culinary delights of the region.

The snaking ride up to the villages begins from the capital of the region, Ioannina, with Mount Mitsikeli (1,810m) to its southwest, the Aoos River and Mount Tymfi (with Gamila as its highest peak) to the north and the Varda River and Mount Mavrovouni (2,100m) near Metsovo to the southeast.

The 46 villages serve as mini-museums of the region’s traditional architecture mostly dating back to the 18th century. High-ceilinged stone and wood mansions stand on cobbled roads leading to the “mesohori” or “plateia” (central square), which also hosts the village church, the central springs and the ubiquitous “platanos” (or plane tree) under which all of life’s great events take place.

Besides its local cuisine and natural beauty, the Zagorochoria, and the Epirus region in general is also known for its music. Much like its people, who are rugged and reserved, so is the music with a slow slithering rhythm led by a mournful clarinet solo. To enjoy all three aspects of the Zagori experience – nature, food and culture – visit the villages in the summer during the annual “panegyria” – open-air festivals where locals indulge in good food and wine while singing and dancing under the plane tree in the central squares.

Take a walk on the wild side

One of the most rewarding experiences when visiting the Zagori is the trek through the Vikos Gorge via marked footpaths. With an altitude of 1,778 meters, the gorge is located southwest of Gamila and is known for its unique ecosystem which is home to a number of endangered species. Considered to be one of the deepest ravines in world, reaching some 1,000m in depth, it takes approximately six hours to complete the 20km trek that begins from the stone bridge Paliogefyra between the villages of Monodendri and Koukouli, and ends near Vikos. A number of streams and rivers flow along the gorge down into the Voidomatis River.

For those not so keen on a six-hour walk, the best views of the gorge are from the road to Megalo Papigo, from the Monastery of Agia Paraskevi in Monodendri and from Beloi.

Dragon’s den

Near Mount Smolikas and Mount Tymfi lie the Zagori’s best kept secret: the “drakolimni” (or Dragon Lake): two alpine lakes, the highest at an altitude of 2,050m mirroring the sky and the clouds in which dragons sleep. The dragon, in local lore, is said to represent freedom and emerges when enemies approach its territory. The drakolimni is a five-hour hike uphill from Papigo. Photo by: www.konitsa.gr, The Zagori’s best kept secret: the “drakolimni”

Like a bridge over troubled waters

The narrow single- or three-arched bridges of the Zagori primarily made of limestone, are mostly in and around the village of Kipi. Today abandoned, they stand as reminders of their central role in the days of old when they served as trade routes for mule caravans in difficult weather conditions. Each bridge retains the name of its donor.

The stone bridges of Kokkoris between Dilofo, Kipi and Koukouli, Kontodimos (in the Mikros Vikos ravine), the 1814 Plakidas or Kalogeriko between Kipi and Koukouli, Klidonia (aka Voidomatis) in Klidonia at the end of the Vikos trek and Milos (near Kipi) are only a few of the bridges adorning the Epirot landscape.

From village to village with a herb in hand

From the 17th to the 19th century, “kombogiannites” also known as “vikogiatroi” would ride from one village to the next to heal the sick with their wondrous herbs. Self-taught shamen mostly from Kapesovo, Monodendri and Papigo, they belonged to a brotherhood of sorts and would pass on the tricks of the trade to their children. Their arrival to the villages was marked by ringing bells and joyful music.

The Food

 knife__fork_and_spoonIf there’s one thing you’ll want to do after a long trek, rafting or sightseeing, it will be sitting in one of the many local taverns/coffee shops, which serve up the finest comfort foods. From the simple but hearty omelets to the meats and sausages, settle down by the fireplace and watch the meats grill as you sip local red wine. Cheeks are bound to rosy up. The region is mainly known for its famous “pittes” (leek, greens, cheese, pumpkin pies made particularly thin) and its tsipouro, a distilled pomace-based spirit containing 40-45% alcohol.

“I Pitta tis Kikitsas” in Monodendri“I Pitta tis Kikitsas” in Monodendri has since 1958 served up Kiki’s crispiest traditional flour pie (alevropitta). Kiki passed the secret on to her daughter who runs the restaurant today and also offers delicious greens pies, grilled pork chops, tender liver and red wine.
Ano Pedina Monopatia Resort Restaurant (Photo by www.monopatiaresort.gr)In Ano Pedina, Vassilis Paparounas, known for his kitchen magic in several top-notch Athens venues, operates “Monopatia”, where local products – Paparounas’ personal favorites are the unique-to-the region mushrooms – playfully fuse with tradition to create a delight for the palate.
Margarites Restaurant in Kipoi, ZagoriFurther on, housed in a traditional stone dwelling, “Margarites” in Kipi serves up some of the Zagori’s favorite traditional dishes, including delightful sweets. Don’t forget to try “batsaria” – a fragrant pie made of corn meal, local greens and herbs, and milk or yogurt.
kanela and Garyfallo Restaurant in Vitsa, ZagoriAnother foodie stop about 1.5km before Mondendri in the village of Vitsa is “Kanela kai Garyfallo”, which also specializes in creative mushroom-based dishes and offers an excellent wine list.

 Epilogue

There’s no doubt about it: You can’t get enough of the Zagori in just one go. The tourist experience in Greece is layered. Like most of Greece’s destinations, it has something new to offer every time you visit, with a new layer emerging to reveal something different. So too is the Zagori.

So for the Zagorochoria experience Part 1, take a tour of the villages of Monodendri, the most touristy of the lot at 1,060 meters overlooking the Vikos Gorge with a view to Astraka and Gamila. The 14th-century villages of Megalo and Mikro Papingo (4km from each other) nestled at 980m below the compelling Astraka towers. One of Mt. Tymfi’s highest peaks is Gamila at 2,436 meters, to its north stand the famous twin tower-like cliffs of Astraka which overlook the tiny village of Mikro Papigo.

Between the two settlements of Papigo flows the Rogovo stream. Erosion has created remarkable water-filled hollows known as the “ovires”. In the summer, visitors take a refreshing swim in their waters. And, finally, don’t forget to visit Tsepelovo at 1050m, and take the uphill path towards the Zagori’s highest village, Vradeto at 1,450m.

✓ On the road again… Set off from Athens to Ioannina, approximately a six-hour drive.
✓ Settle down… in one of the luxury resorts or boutique hotels in Aristi, Megalo Papigo, Mikro Papingo.
✓ Indulge in… locally made “pittes” (or pies) and tsipouro.
✓ Don’t forget to buy… spoon sweets, tsipouro, red wine and herbs.
✓ Truth or dare… The Vikos Gorge experience is like no other. Start at daybreak; bring water, chocolate and nuts.

Featured Hotels in Zagorohoria

 

Apeiros Chora Hotel

Apeiros Chora Hotel

“Apeiros Chora” hotel is located in Kato Pedina, a Zagori village, within half an hour drive from Ioannina, Epirus capital, in Northern Greece. The property is a fully renovated 200 years old family stone mansion with authentic interior finishes and details combined in a rich and colorful rendition of the past, all mixed with a modern elegance. From property’s rooms and surrounding courtyards and terraces, you can enjoy a cool view of the nearby mountains and the village’s protected valley.

Posted On 06 Apr 2015
Archontiko Tis Aristis Hotel

Archontiko Tis Aristis Hotel

In the most central of these residential enclaves, in Aristi, gifted with a privileged view to the canyon of Vikos and the mountains of Astraka, Archontiko Tis Aristis Hotel is one of the most representative traditional hotels of the Zagori area, the mansion of Aristi. The hotel is located in a distinctive way to the aesthetic impositions of the past, opening passages for a more refined and hospitable habitation to the present, adapted to a more timely and timeless version.

Posted On 24 Mar 2015
Machalas Hotel, Kipi, Tselepovo, Zagori, Greece

Machalas Hotel

Machalas (“Small Neigh-borhood”), unique in Central Zagori, is a complex built in 2005, predominantly with wood and hand-hewn stone, in the difficult craft of dry stonework and in keeping with the architectural tradition of Zagori. It comprises eleven independent apartments (eight single-spaced of 40m2, two 40m2 suites and one double spaced suite of 60m2), which can accommodate up to four people.

Posted On 24 Mar 2015
Monopatia Mountain Resort

Monopatia Mountain Resort

Tranquillity reigns at MONOPATIA creating a delightful and relaxed atmosphere. The landscape changes constantly according to the time of day, the season, the weather. The beauty of the natural environment outside is reflected in the earthy hues of the interior architecture. Each space has its own individual character while attention to detail accompanies understated luxury throughout.

Posted On 02 Dec 2014
Aristi Mountain Resort

Aristi Mountain Resort, Aristi

Aristi Mountain Resort & Villas, a proud member of the “Small Luxury Hotels of the World” is built at the upper part of Aristi, one of the most beautiful traditional villages of Aristi and in Greece, ‘Aristi Mountain Resort & Villas’ is not just a hotel, but a refuge for those seeking beauty in nature. A starting point for hikers and anyone who wants to visit the enchanting Zagorochoria villages and a place for those wishing to experience nature at its best while having top quality facilities available to them.

Posted On 02 Dec 2014
Greek Travel Pages list of all hotels in Zagoria

Zagori Outdoor Activity Organizers

 

Compass Adventures Zagori

A company created from local mountain and trekking guides who live and work in the area of Zagori. We are based in Zagori region, at the North Pindos Mountains. This is the area where Pindos mountain range stretches from the north to the south covering a distance of 230km! This…

Posted On 02 Apr 2015
Trekking Hellas Epirus, Greece

Trekking Hellas in Epirus

The most scenic green mountainous region of the country. Magnificent 20Km long Vikos gorge and the spectacular Pindos mountains, in addition to traditional and authentic stone villages are an ideal location for nature enthusiasts. Ideal for: Trekking, multisport and cultural…

Posted On 24 Mar 2015
Alpine Zone outdoor activities

Alpine Zone in Epirus

All the activities of the Alpine Zone take place at the tablelandof Ioannina, the National Park of Vikos – Aoos, the massif of Tymfi, Zagori villages, the National Park of Valia Kalda, Vasilitsa, the massif of Smolikas, the Athamanika Mt. Come to meet the enchanting region of…

Posted On 24 Mar 2015

The Vikos Gorge: A Trekking Paradise